PROJEKTEK

MUNKATÁRSAINK

ALAPíTVÁNYUNKRÓL

GALÉRIA

KAPCSOLAT

TEVÉKENYSÉGEINK

dfdff

BEMUTATKOZUNK

ALALPíTÓI OKIRAT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZOLGÁLTATÁSOK

 A FORTIS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

 

módosítással egységes szerkezetben

 

amely készült a Fortis Alapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány 2014. február 15. napján hozott határozata – mely szerint az alapítvány a 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján működik – alapján, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az alábbiak szerint:

 

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy.

 

 

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI

Név: dr. Horváth Nóra

Cím: 5700 Gyula, T. u. 4.

 

Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy:

Név: Simon Sára Ágnes

Cím: 4481 Nyíregyháza, Szabó Lőrinc u. 44.

 

II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

 

Az alapítvány neve: FORTIS ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 30/A.

Az alapítvány jogállása: az alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

A nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat kelte: 2009.07.09.

 

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

 

A társadalom hátrányos helyzetben lévő tagjainak történő segítségnyújtás, gazdasági, szociális és közösségi integrációjuk elősegítése, a társadalmi kirekesztettség csökkentése. A régió humánerőforrásának fejlesztése, a fenntartható fejlődés biztosítása és a térség adottságainak innovatív erősítése.

 

III. AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEI

 

Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi közhasznú tevékenységek révén valósítja meg, amelyet jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátásával teljesít:

 

1. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása:

- szociális tevékenység, valamint szolgáltatások nyújtása: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§, 63. és 64. és 65/A.§, továbbá 65/C.§ (3) c,e,g,h pontjai alapján.

 

2. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekképviselete: 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 1. §, valamint 31.§ (1) alapján

- non-profit szervezetek számára történő segítségnyújtás, pályázatírás és projektmenedzsment segítése: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

- hazai és európai uniós pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, az alapítvány által támogatott természetes és jogi személyek, valamint a széles körű nyilvánosság számára tájékoztatás, tanácsadás és szakmai támogatás megvalósítása: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§ alapján.

 

3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, képzés:

- képzés, oktatás, készség-és képességfejlesztés: A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. és 3.§, A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3.§ (1).

 

 

4. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások:

- foglalkoztatás elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 1.§ és 5.§ (1) alapján

- tanácsadás, munkaerő-piaci és humánszolgáltatások: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § alapján

- munkaerő-közvetítés: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6.§ (1) alapján

 

5. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet:

- gyermek –és ifjúság védelem: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1.§ (1) bekezdése, 17.§ (1) bekezdés j) pontja, 11.§ és 39.§ alapján.

- gyermekek napközbeni ellátása: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ alapján.

 

 

6. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, sporttevékenység:

- egészségtudatos magatartás terjesztése, egészséges életmódra való nevelés: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 1.§,

- sport-és tömegsport tevékenységek népszerűsítése: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§ c, e pontja alapján.

 

7. Környezetvédelem:

- környezet- és természet- védelem, amely a régió, a helyi lakosság és az egész társadalom számára haszonnal jár, és a fenntartható fejlődést szolgálja: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1.§ és 54.§ alapján.

 

8. Tudományos tevékenység, kutatás:

- munkaügyi, szociális, és az alapító okiratban meghatározott célok megvalósulását szolgáló kutatások végzése: 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 1. § (1) alapján.

 

 

9. Kulturális tevékenység:

- közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1.§ a) alapján.

 

10. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem:

- A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek: 1994. évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 2. § (2) a) és c) alapján.

 

11. Európai integrációs tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése:

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 13.d) alapján.

 

Az alapítvány nem zárja ki, hogy más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

Az alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli. Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.

Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza, amely az alapító és a csatlakozó jogutódjára is érvényes.

Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit a kuratórium kedvezményezettként megjelöl.

 

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, a cél eléréséhez vagyoni hozzájárulást ad. A csatlakozási szándékot írásban kell eljuttatni az alapítványhoz, amelynek elfogadásról a kuratórium dönt. A csatlakozással a csatlakozó nem válik az alapítói jogok gyakorlójává.

Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. Az Alapítvány szolgáltatásait kérelem alapján lehet igénybe venni.

 

IV. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

 

Induló vagyonként – a célok elérése érdekében - az Alapító 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forintot bocsát jelen Alapító Okirat aláírásával egyező időpontban készpénzben az Alapítvány rendelkezésére, melynek igazolására az Alapító jelen Alapító Okirat mellékleteként csatolja a letéteményes bank által kiadott hiteles igazolást. A teljesített vagyont az alapító a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig átruházta az alapítványra.

 

Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel.

 

Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.

 

Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni.

 

V. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA

 

Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbségi döntéssel döntenek.

 

Az alapítványi vagyon felhasználásának módja az Alapító Okiratban meghatározott célok és ennek érdekében kifejtett tevékenységek megvalósítását szolgálják.

 

A kuratórium dönt az Alapítvány programjairól és arról, hogy az Alapítvány az Alapítvány céljainak érdekében mikor, milyen tevékenységet folytat, illetve mikor, milyen tevékenységet támogat. A vagyon felhasználása elsősorban az alapító okiratban foglalt vagy ezekkel összefüggő célokat segítő programok, szolgáltatások támogatására, továbbá az alapítvány működtetésével kapcsolatos dologi és személyi kiadások fedezésére, fenntartásával kapcsolatos kiadások finanszírozására fordítandó.

 

Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, azokból bárki részesülhet.

 

A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.

Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs.

Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

 

VI. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 

A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium elnökét és tagjait az alapítói jogokat gyakorló jelöli ki. A kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

A Kuratórium elnökét és tagjait az alapítói jogok gyakorlója határozatlan időtartamra jelöli ki.

 

Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 3 fő. A kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

A Kuratórium tagjai:

Elnök: dr. Ráti-Hadobás Claudia 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 30/A.

Tagok: Köteles Krisztina 4400 Nyíregyháza, Gádor B. u. 42.

Simon Sára Ágnes 4481 Nyíregyháza, Szabó Lőrinc u. 44.

 

 

Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok:

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

 

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- Az alapítvány megszűnésével.

- Az illető tag halálával.

- Lemondással. A tag megbízatásáról bármikor – indoklás nélkül – írásban lemondhat.

- Visszahívással. Az alapítói jogok gyakorlója visszahívja azt a kuratóriumi tagot, aki tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti.

Ha a kuratóriumi tagok száma 3 alá csökken az alapítói jogok gyakorlója 30 napon belül köteles gondoskodni új kuratóriumi tag kijelöléséről.

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

A Kuratórium működése:

Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

 

A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.

 

A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

 

A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak az ülést megelőző 8 nappal történő előzetes közléséről. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét.

 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.

 

A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:

 

a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére,

b.) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára,

d.) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására,

e.) A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti

f.) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére,

g.) A következő évi költségvetés elfogadására.

 

A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel, nyílt szavazással hozza meg. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésén mindhárom tagja jelen van.

 

A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket 8 napon belül írásban értesíti és gondoskodik a határozatok nyilvánosságra hozataláról. A határozatok nyilvánosságra hozatala az Alapítvány honlapján kerül megjelentetésre, amelynek címe: www.fortisalapitvany.hu. A működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. Az iratokba való betekintés jogát az Alapítvány székhelyén, előre egyeztetett időpontban munkanapokon lehet gyakorolni. A betekintést a kuratórium elnöke biztosítja.

 

A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékű tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.

 

Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagja az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói, alá–és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, s nem gyakorolhatnak meghatározó befolyást az Alapítvány működésére, valamint a Kuratórium tevékenységére.

 

Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. Az Alapítvány várható éves bevétele az ötvenmillió forintot nem éri el, ezért Felügyelő Szerv létrehozataláról nem rendelkezik.

 

VII. KÖNYVVEZETÉS ÉS BESZÁMOLÁS RENDJE

 

Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásának határideje a tárgyévet követő év május 31-e. A beszámoló tartalmazza:

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

A beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági melléklet is készül.

A Kuratórium által elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni és közzétenni. Az alapítvány ezen kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

 

VIII. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

 

Az Alapítványt a kuratórium elnöke önállóan jogosult képviselni.

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét, azaz dr. Ráti-Hadobás Claudiát önállóan illeti meg.

Utalványozási joggal a kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a képviselő gyakorolja.

 

IX. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

 

Az Alapítvány működési módját, szolgáltatásainak igénybevételi módját a kuratórium elnöke az alapítvány internetes honlapján teszi közzé, amelynek címe: www.fortisalapitvany.hu.

A közhasznúsági jelentés és a beszámolók ugyancsak a www.fortisalapitvany.hu című internetes honlapon kerülnek közzétételre.

 

X. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

 

Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnik az alapítvány, ha

a) az arra jogosult szerv megszünteti,

b) valamint a Ptk. 3:403.&-ában foglalt esetekben.

Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az alapítói jogok gyakorlóját illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ő vagy jogelődje a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesített.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig köteles helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet. Ha az alapító meghalt, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat a kuratórium gyakorolja.

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Alapító, azaz dr. Horváth Nóra, jelen Alapító Okirat aláírásával a Ptk.-ban biztosított jogainak gyakorlására Simon Sára Ágnest (4481 Nyíregyháza, Szabó Lőrinc u. 44.) jelöli ki. A kijelölt személyre az Alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az Alapító nem vonhatja vissza. Alapító, vagy jogai gyakorlására kijelölt más személy hiányában – a Kuratórium vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján – az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg.

Az Alapítói jogok gyakorlója jelen alapító okiratot, mint szándékával mindenben megegyezőt a mai napon aláírta.

Az Alapítói jogok gyakorlója igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Kelt: Nyíregyháza, 2014. november 21.